ENGELEN ADVOCATEN

In het hart van Parkstad Limburg - gemeente Voerendaal - ligt een bijzonder advocatenkantoor. De eigenzinnige en maatschappelijk betrokken advocaat Ed Engelen biedt hier kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening op het gebied van vreemdelingen- & familierecht.  Op het gebied van vreemdelingenrecht gelden voor Engelen de fundamentele rechten van de mens. De motivatie: recht is het middel, rechtvaardigheid het doel. Engelen Advocaten staat dáár, waar de overheid botst met het individu.

In familierechtelijke zaken is er grote aandacht voor de vaak grote, financiële en emotionele belangen. Het doel is om voor u de beste maatschappelijke, juridische en financiële resultaten te bereiken.

Het advocatenkantoor beweegt zich nadrukkelijk op het raakvlak van politiek en recht, macht en bescherming, keur en willekeur.

Ed Engelen staat bekend als een gedreven, intelligente, creatieve en zeer betrokken advocaat. Hij ondersteunt cliënten niet alleen op juridisch, maar ook op persoonlijk vlak. Door zijn eigenzinnige, vasthoudende aanpak boekt Engelen successen, waar anderen bepaalde zaken al bij voorbaat onhaalbaar achten. Binnen het vakgebied heeft het kantoor een goede naam opgebouwd, mede dankzij de intensieve banden met een groot aantal instellingen en organisaties.

Ed Engelen is al meer dan dertig jaar advocaat en heeft zich in de loop van tijd gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en familierecht. De praktijk richt zich vooral op particulieren. De toegang tot de juridische hulp is zeer laagdrempelig en van bureaucratie is geen enkele sprake. U kunt dan ook altijd op korte termijn vrijblijvend een afspraak maken voor een (gratis) eerste gesprek.

Persoonlijk contact, mensgericht handelen en juridische kwaliteit staan bij Engelen voorop, daarmee zijn  de belangen van cliënten het best gediend. U kunt rekenen op een deskundige, creatieve, gepassioneerde en klantgerichte professional!

Vreemdelingenrecht/asielrecht/bewaring

Asielrecht

Het asielrecht, het vreemdelingenrecht en bewaringszaken vormen het rechtsgebied waarin Ed Engelen jarenlange ervaring heeft. Hij werkt daarbij samen met nationale en internationale organisaties op het gebied van vreemdelingen- en asielrecht.   Advocaat Engelen heeft speciale expertise in gecompliceerde asielzaken en de zogenaamde 1F-zaken. Dit zijn zaken waarin mensen de bescherming van het Vluchtelingenverdrag wordt onthouden, omdat aanwijzingen zouden bestaan dat zij zich in het land van herkomst schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid.

Regulier vreemdelingenrecht

In het reguliere vreemdelingenrecht gaat het onder andere om zaken waarin vreemdelingen naar Nederland komen om te werken, te studeren of zich bij hun familie of partner te voegen. Steeds vaker gaat het ook om aanvragen voor gespecialiseerde werknemers, voor zowel grote internationale ondernemingen als familiebedrijven.

Bewaringszaken

In bewaringszaken staat Engelen vreemdelingen bij, die in afwachting van hun uitzetting worden vastgehouden. In deze zaken is de rol van de advocaat vooral erop toe te zien dat de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) met voldoende voortvarendheid aan de uitzetting werkt en om invrijheidstelling te bewerkstelligen, indien dat niet het geval is.

Heeft u vragen? Stuur een bericht of bel  045 888 72 42.

diensten Vreemdelingenrecht

 • Visa
 • Machtiging voorlopig verblijf (MVV)
 • Verblijfsvergunning
 • Gezinsvorming en -hereniging
 • Arbeidsmigratie
 • Kennismigranten
 • Studenten, stagiaires en au-pairs
 • Tewerkstellingsvergunning
 • Vreemdelingenbewaring
 • Ongewenstverklaring/inreisverbod
 • Vluchtelingen en asielzoekers
 • Generaal pardon
 • Naturalisatie
 • Legalisatie van documenten
 • Asiel
 • Immigration law
 • Immigration lawyer
 • Asylum law
 • Residence permit Application
 • Residence permit Buitenlandse partner

Familie- en Personenrecht

 Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht betreft grote materiële en immateriële belangen. Financiële en zakelijke doelstellingen staan soms lijnrecht tegenover ethiek en emotie. Goede juridische bijstand en advies is noodzakelijk. Zeker bij zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag over kinderen, omgangsregelingen, uithuisplaatsingen en huwelijks-vermogensrecht.

Familierecht: in overleg of via de rechter

Ed Engelen staat in het familierecht vaak mensen bij in situaties die niemand onberoerd laten. Een duidelijk voorbeeld zijn echtscheidingen. De rol van de advocaat is, om de cliënten hierin te begeleiden. En vervolgens een evenwicht te vinden tussen de emotionele enerzijds en de zakelijke kant anderzijds. Daar zijn twee manieren voor: in onderling overleg of via de rechter.

Overeenstemming zonder tussenkomst rechter

Als het mogelijk is proberen we eerst zonder tussenkomst van een rechter tot overeenstemming te komen. Het is van belang dat elke partij na afloop verder kan met de afspraken. Vooral als er kinderen in het spel zijn.

De meest werkbare afspraken worden vaak gemaakt in overleg met de ex-partner en diens advocaat. Cliënten weten immers het best wat voor hen in de praktijk de beste oplossing is.

Familierecht voor de rechtbank

Helaas is het niet altijd mogelijk om in onderling overleg tot afspraken te komen. Dan zal de zaak  naar de rechtbank moeten. Uw advocaat helpt u dan om uw situatie zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. De rechter zal ervan overtuigd moeten worden dat wat u vraagt redelijk en juridisch juist is. Dan kunt u het beste worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat in familierecht.

Goede juridische bijstand vereist maatwerk

Geen zaak en geen cliënt is gelijk. Bij iedere zaak spelen weer andere omstandigheden. De taak van de advocaat is om de cliënt te wijzen op alle mogelijkheden. Soms is het ook voor de cliënt beter om af te wijken van de ‘standaardroute’. Maar het behalen van een voor de cliënt bevredigend resultaat geldt als uitgangspunt.

Advocaat familierecht

Goede juridische bijstand vereist maatwerk. Dit zodat u zich over het juridische gedeelte van de zaak geen zorgen hoeft te maken. Bent u op zoek naar meer informatie over familierecht c.q. een echtscheiding? Stuur een bericht of bel 045 - 888 72 42.

Diensten bij echtscheiding

 • Echtscheiding aanvragen
 • Voorlopige voorzieningen
 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan
 • Gemeenschap van goederen
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Verdeling en verrekening
 • Echtscheiding ondernemers
 • Pensioen scheidingMediation
 • Samenlevingsovereenkomst
 • Alimentatie/Partneralimentatie
 • Kinderalimenatie advocaat
 • Fiscale gevolgen alimentatie
 • Indexering alimentatie
 • Zorgverdeling / omgang
 • Ouderlijk gezag
 • Erkenning kind
 • Naamswijziging advocaat
 • Stiefouderadoptie
 • Kosten
 • Huwelijksvermogensrecht

bezwaar & beroep

Bezwaar & Beroep

Advocaat Engelen staat ook mensen bij, die in de problemen geraakt zijn met overheidsorganen zoals de gemeente, het UWV, SWZ of DUO. Het gaat daarbij om bezwaar- en/of beroepsprocedures tegen beschikkingen van bijvoorbeeld de gemeente, het UWV, SWZ of DUO. Engelen neemt het graag op voor de particulier die veelal de underdog lijkt in een geschil met een overheidsorgaan.

In bezwaar en beroep tegen een (overheids)besluit of beschikking spelen emoties soms een grote rol. Als specialist kan Engelen inhoudelijke argumenten en emoties goed uit elkaar houden. Waar nodig zal hij ook de opgeroepen emoties benoemen en tactisch inbrengen.

Uw belang bij een besluit van de overheid is meestal uniek. Iedere situatie vraagt om een op maat gemaakt beroep- of bezwaarschrift. Door de ervaring met bezwaar- en beroepstrajecten schrijft advocaat Engelen voor u een zienswijze die doel treft. Uw bezwaren en de onjuistheid van het besluit worden helder naar voren gebracht. De betreffende instantie weet dan precies om welke redenen het genomen besluit nadelig is voor uw situatie.

Als de beschikking van het overheidsorgaan afwijzend besluit op een bezwaar, bestaat de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank. Ook in die beroepsprocedure staat advocaat Engelen u graag bij. Heeft u vragen? Stuur een bericht of bel  045 888 72 42.

"Het is verrassend hoe vaak advocaten de overheid op de vingers moeten tikken..."

procedure / werkwijze

Als u besluit gebruik te maken van de diensten van Mr. Ed Engelen, dan is de te volgen werkwijze overzichtelijk en transparant. Het kennismakingsgesprek (doorgaans 60 minuten) is altijd kosteloos. Na de intake krijgt u een inschatting van de slagingskans, de te besteden uren en de te verwachten kosten.

Wilt u vervolgens de procedure voortzetten, dan start Engelen de eerste werkzaamheden. Daarna wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang van uw zaak, de bestede tijd en de te nemen stappen.

De werkzaamheden worden op toevoegingsbasis verricht, dan wel in rekening gebracht op basis van een vóóraf overeengekomen uurtarief. Een vaste prijsafspraak is evenzeer mogelijk.

Heeft u vragen? Stuur dan een bericht of bel met 045 - 888 72 42.

CONTACT / INFORMATIE

Goswijnstraat 4

6367EB Voerendaal

T 045 - 888 72 42

F 045 - 888 72 43

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Copyright © 2017 - Crossmedia

 • V

a